Forum » Myślenice

Zapowiada się wzrost opłat za wodę. Spłacamy długi

 • 10 mar 2015

  Nie ma nic za darmo. Dopłata brzmi medialnie dobrze, ale ciekawe gdzie opłaty wzrosną bez wielkiego nagłośnienia żeby bilans był na zero plus. A swoją drogą dopłata to też nasze pieniądze z podatków. Więc gmina dopłacając bierze nasze pieniądze. Jednak głównym pytaniem jest dlaczego opaty rosną skoro gdzie indziej można taniej? Przyczyna może być w złych inwestycjach i złym zrządzaniu. A co z odpowiedzialnością? Oczywiści zbudują chodnik i ludzie nadal ich wybiorą.

  13 1 Cytuj
 • 10 mar 2015

  Za dopłatę i tak zapłacą podatnicy...

  12 Cytuj
 • 10 mar 2015

  Jak odwołać ze stanowiska wójta, burmistrza, prezydenta
  Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze referendum. Z taką inicjatywą ma prawo wystąpić rada gminy (miejska) lub mieszkańcy. Jak właściwie przeprowadzić ten proces.
  Istnieją dwie sytuacje, gdy rada gminy lub rada miejska (dalej: rada gminy) może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum: gdy nie udzieli wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) absolutorium z wykonania budżetu gminy lub z przyczyn innych niż nieudzielenie absolutorium.
  Uchwała rady gminy o nieudzieleniu absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie do odwołania wójta, jeżeli została podjęta:
  • po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta,
  • nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji.
  Nieudzielenie wójtowi absolutorium
  Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od przyjęcia uchwały o nieudzieleniu wójtowi absolutorium. Przed jej podjęciem rada gminy powinna zapoznać się z opinią regionalnej izby obrachunkowej na temat nieudzielenia absolutorium i wysłuchać wyjaśnień wójta. Do przyjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum potrzebne jest poparcie bezwzględnej większości ustawowego składu rady. Głosowanie nad uchwałą musi być imienne.
  Ustawowy skład rady gminy to de facto liczba radnych wybieranych na aktualną kadencję. Wynosi on:
  • 15 radnych – w gminach do 20 tys. mieszkańców,
  • 21 radnych – w gminach do 50 tys. mieszkańców,
  • 23 radnych – w gminach do 100 tys. mieszkańców,
  • 25 radnych – w gminach do 200 tys. mieszkańców oraz po 3 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych,
  • 60 radnych – w Radzie Warszawy.
  Liczbę radnych, uwzględniając wymienione „progi”, ustala przed wyborami w zarządzeniu wojewoda.
  Odwołanie wójta z innych przyczyn
  Rada gminy może też podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium. W takiej sytuacji potrzebne jest złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek musi zawierać uzasadnienieprzyczyny odwołania wójta. Podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną rady gminy.
  Jeżeli wniosek o podjęcie uchwały w sprawie referendum był w tym trybie już wcześniej składany i nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny nie może być zgłoszony przed upływem 12 miesięcy od głosowania nad poprzednim.
  Do przyjęcia uchwały w tym trybie potrzebne jest poparcie co najmniej 3/5 ustawowego składu rady. Wymagane jest również głosowanie imienne.
  Na wniosek mieszkańców
  Z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta na wniosek mieszkańców ma prawo wystąpić:
  • grupa 5 osób posiadających prawo wybierania rady danej gminy,
  • statutowa struktura terenowa partii politycznej działającej w gminie,
  • organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej gminy.
  O powstaniu takiej inicjatywy należy powiadomić wójta oraz komisarza wyborczego. Inicjator referendum powinien też podać do wiadomości mieszkańców gminy, na swój koszt, w sposób zwyczajowo w niej przyjęty, informację na temat tego, czego ma dotyczyć referendum oraz o przyczynach uzasadniających odwołanie wójta.
  W ciągu 60 dni od powiadomienia wójta należy zebrać podpisy mieszkańców popierających tą inicjatywę. Aby referendum mogło zostać zorganizowane, inicjatywę musi poprzeć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.
  Podpisy zbiera się na kartach zawierających:
  • informacje o przedmiocie zamierzonego referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać,
  • nazwiska i imiona członków grupy inicjatywnej oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania pełnomocnika – jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli,
  • nazwę i adres siedziby statutowej struktury terenowej partii politycznej lub organizacji społecznej oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika – jeżeli inicjatorem referendum jest partia polityczna lub organizacja społeczna.
  Mieszkaniec gminy popierający wniosek o przeprowadzenie referendum powinien podać na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL oraz potwierdzić te dane własnoręcznym podpisem.
  Po zebraniu podpisów inicjator referendum powinien przekazać komisarzowi wyborczemu wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z kartami zawierającymi podpisy osób popierających tą inicjatywę i informacją o spełnieniu obowiązku poinformowania mieszkańców o planowanym głosowaniu.
  Wniosku takiego nie można złożyć:
  • przed upływem 10 miesięcy od wyboru wójta,
  • później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem kadencji,
  • przed upływem 10 miesięcy od poprzedniego referendum.
  Komisarz wyborczy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku ma obowiązek wydać postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku (gdy zawiera on niedające się usunąć uchybienia: inicjator referendum nie wywiązał się z obowiązku poinformowania mieszkańców o planowanym referendum lub zebrano prawidłowo niewystarczającą liczbę podpisów i minął już termin na ich zebranie). W przypadku drobniejszych uchybień komisarz powinien zwrócić wniosek, nakazując ich usunięcie w terminie 14 dni.
  Na postanowienie komisarza wyborczego odrzucającego wniosek o przeprowadzenie referendum przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
  Kiedy dojdzie do odwołania
  O terminie referendum decyduje komisarz wyborczy w postanowieniu o jego przeprowadzeniu. Głosowanie powinno odbyć się w dzień wolny od pracy w ciągu 50 dni od opublikowania postanowienia komisarza o przeprowadzeniu głosowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym albo uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego, uwzględniającego skargę na decyzję komisarza o odrzuceniu wniosku mieszkańców w sprawie referendum lub niedotrzymaniu terminu na rozpatrzenie wniosku.
  Referendum jest ważne, jeżeli do urn poszło co najmniej 3/5 głosujących spośród tych, którzy uczestniczyli w wyborach, w których wybierano wójta. Wójt zostanie odwołany, gdy spośród ważnych głosów więcej będzie za odwołaniem niż przeciw.
  Wygaśnięcie mandatu wójta oznacza też odwołanie jego zastępców. Do czasu nowych wyborów obowiązki wójta pełni osoba wyznaczona przez premiera. Premier powinien też niezwłocznie zarządzić wybory przedterminowe. Jeżeli jednak wniesiono protesty przeciwko ważności referendum, do czasu ich rozpoznania przez sąd nie zarządza się wyborów.
  Protest może wnieść każdy uprawniony do wzięcia udziału w referendum, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia ustawy z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym i mogło to wywrzeć istotny wpływ na wynik głosowania. Protest należy skierować na piśmie do sądu okręgowego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Sąd powinien rozpatrzyć protest w ciągu 14 dni. Na orzeczenie sądu okręgowego zainteresowanemu, komisarzowi wyborczemu i przewodniczącemu komisji wyborczej przysługuje w terminie 7 dni od daty jego doręczenia zażalenie do sądu apelacyjnego, które powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni.
  Jeżeli referendum będzie przeprowadzone na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium i będzie ważne, a więcej ważnych głosów zostanie oddanych przeciw odwołaniu wójta niż za, to rada zostaje rozwiązana.
  źródło. Samorzad.infor.pl

  12 3 Cytuj
 • 10 mar 2015

  Nie ładnie to zaczyna wyglądać!

  12 Cytuj
 • 11 mar 2015
  ALLF napisał/a:

  Wniosku takiego nie można złożyć:
  • przed upływem 10 miesięcy od wyboru wójta,

  Czyli najwcześniej z końcem sierpnia.
  Do tego czasu część spraw rozwiąże się sama - być może referendum będzie niepotrzebne.

  8 1 Cytuj
 • 12 mar 2015

  znajac zycie, rozejdzie sie po kosciach do tego czasu. Ludzie zdaza zapomniec...

  3 Cytuj
 • 12 mar 2015

  Wypada pogratulować wszystkim którzy głosowali na tego "wspaniałego" burmistrza i jego kolesiów.

  25 Cytuj
 • Andrzej 12 mar 2015

  Dziękuję!

  1 8 Cytuj
 • 12 mar 2015
  ryszard_ochucki napisał/a:

  Czyli najwcześniej z końcem sierpnia.
  Do tego czasu część spraw rozwiąże się sama - być może referendum będzie niepotrzebne.

  Możesz to rozwinąć? Zaciekawiłeś mnie...

  3 1 Cytuj
 • 12 mar 2015

  Francesco Schettino na Costa Concordia.

  5 3 Cytuj
 • 13 mar 2015

  Nie kumam tak do końca o co chodzi w tym wątku. O ceny wody czy o zmiane na stołku Burmistrza. Jak przyjąć za powód inicjatywy takiej zmiany wprowadzenie podwyżki cen wody skoro kształtuje się ona na średnim poziomie wśród wskazanych rejonów. Opozycjoniści - napiszcie wobec tego kto miałby byc nastepcą obecnego Burmistrza.

  4 9 Cytuj
 • 13 mar 2015

  może chodzi o to aby "gonić króliczka"

  3 2 Cytuj
 • 13 mar 2015

  A czy naprawdę myśleliście, że ceny wody będą spadać :) Przecież wszystko rośnie w dłuższej perspektywie nic nie spada.

  3 9 Cytuj
 • Andrzej 13 mar 2015

  Jak to, przecież mamy deflację...
  mspanc.

  8 Cytuj
 • 19 mar 2015

  i cos wiadomo? Bedzie ta podwyzka czy na razie beda czaic sie co zrobic ?

  1 1 Cytuj
 • 19 mar 2015
  papiok11 napisał/a:

  Nie kumam tak do końca o co chodzi w tym wątku. O ceny wody czy o zmiane na stołku Burmistrza. Jak przyjąć za powód inicjatywy takiej zmiany wprowadzenie podwyżki cen wody skoro kształtuje się ona na średnim poziomie wśród wskazanych rejonów. Opozycjoniści - napiszcie wobec tego kto miałby byc nastepcą obecnego Burmistrza.

  Społeczeństwu nie chodzi tak Burmistrza jak o zmianę nietykalnego prezesa wodociągów.

  9 5 Cytuj
 • 21 mar 2015

  dlaczego nie ma jeszcze wody w rejonie Niepodległości?? Miało nie być do 5.00. Jak mam kur.. iść do pracy? Dlaczego mnie okłamujecie? Oczekujemy, że dowieziecie nam wodę. Zawarliśmy z Wami umowę na dostarczanie wody !!! Nie wywiązujecie sie z niej !!!!!!

  6 5 Cytuj
 • 21 mar 2015

  jest 7.20 a wody dalej nie ma. Jak się wkur... to pójdę i rozpierdo.. to MZWiK.

  11 1 Cytuj
 • 21 mar 2015

  Zadzwoń do prezesa może jest u siebie...

  11 2 Cytuj
 • 22 mar 2015

  Papiok aleś ty mocny ..................... w gębie!

  2 6 Cytuj
 • Andrzej 22 mar 2015
  bill napisał/a:

  Papiok aleś ty mocny ..................... w gębie!

  Tak, najlepszą obroną jest personalny atak.

  >>Ja jestem z wodociągów, wie pan? (...) Ja to panu mogę śmiało powiedzieć, bo mnie to nic nie ruszy, wie pan? Bo wodociągi są zawsze potrzebne. Tak! Dlatego ja mam śmiałość i mogę panu powiedzieć! (...) Ja mam to śmiałość panu powiedzieć, bo pan wie co pan mi może? Pan mi nic nie może, bo ja jestem z wodociągów<<

  https://www.youtube.com/watch?v=pwKJC-Ctq8A&t=1h12m50s

  6 2 Cytuj
 • 22 mar 2015
  bill napisał/a:

  Papiok aleś ty mocny ..................... w gębie!

  Na nic więcej cię nie stać? Obrońca wielmoznego prezesa się odezwał.

  7 3 Cytuj
 • 22 mar 2015

  A jednak jest!!. http://www.radiobielsko.pl/news/24564-Dzisiaj-swiatowy-Dzien-Wody.html Brawo !!! Czy może z tej racji Prezesostwo Wodociagów Myślenickich zorganizuje dla mieszkańców jakąś MIŁĄ niespodziankę ? Oczekuję z niecierpliwością na wszelkie informacje. A swoją drogą wszystkim pracownikom tej zacnej instytucji życzę z tej racji wszelkiej pomyślności.

  4 3 Cytuj
 • 23 mar 2015
  Antonio Lux Torpeda napisał/a:

  A czy naprawdę myśleliście, że ceny wody będą spadać :) Przecież wszystko rośnie w dłuższej perspektywie nic nie spada.

  Rzecz w powodach i dynamice wzrostu.

  3 2 Cytuj
 • 24 mar 2015

  -Halo wodociągi?
  -Tak słucham!
  -Z kranu płynie woda..
  -A co ma płynąć?
  -Sądząc po rachunkach to whisky!

  15 Cytuj

Odpowiedz