Forum » Myślenice

Straże Pożarne

 • 5 maj 2015
  Skarbek napisał/a:

  Ależ oczywiście ,że mam duży szacunek dla strażaków . Tylko mnie osobiście denerwuje fakt jazdy po mieście bez powodu na sygnałach DZWIĘKOWYCH JAKO POJAZDY UPRZYWILEJOWANE!! Teraz niech na dzień SŁUŻBY ZDROWIA zaczną jeździć karetki na sygnale , a na ŚWIĘTO POLICJI wozy policyjne to jest chore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  no i mamy następnego gościa na tym forum który to nie darzy sympatią naszej straży myślenickiej pozdrawiam serdecznie użytkownika Skarbek

  1 3 Cytuj
 • 8 sie 2015

  Witam wszystkich! Może ktoś się orientuje co się dzieje, że syrena wyła chwilę temu i słychać było jadącą karetkę? Troszkę się zaniepokoiłam.

  1 3 Cytuj
 • 9 sie 2015
  KaEm napisał/a:

  Witam wszystkich! Może ktoś się orientuje co się dzieje, że syrena wyła chwilę temu i słychać było jadącą karetkę? Troszkę się zaniepokoiłam.

  był wypadek na rondzie w śródmieściu

  1 1 Cytuj
 • 1 paź 2015

  Co tak syreny wyją?

  3 Cytuj
 • 1 paź 2015

  Pożar w Jasienicy

  3 Cytuj
 • 1 paź 2015

  znowu

  1 1 Cytuj
 • 3 paź 2015

  Co z tymi OSP bo ostatnio jakoś o nich cicho

  3 Cytuj
 • 10 sie 2016

  co to dziś się działo koło 20

  10 Cytuj
 • 24 kwi 2017

  siemka, jakie oznakowanie ewakuacyjne powinno się znaleźć w budynku użyteczności publicznej? Pytanie do strażaków.

  1 2 Cytuj
 • 24 kwi 2017

  Najlepiej poproś o pomoc PSP są najbardziej kompetentni w tym zakresie.

  Może pomoże ci ten artykuł.

  8 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadza ono konieczność stosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego m.in. na drogach ewakuacyjnych z pomieszczeń o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej oraz oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego (§ 181 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r.).
  Właściciel lub zarządca zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe

  Podstawowym aktem prawnym z zakresu problematyki bezpieczeństwa pożarowego jest ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zobowiązuje ona osoby fizyczne lub prawne, organizacje lub instytucje korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu do zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

  Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynku ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych (art. 3 ustawy z 24 sierpnia 1991 r.).

  Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej ma obowiązek:

  wyposażyć budynek, obiekt lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  zapewnić bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
  zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  ustalić (w formie instrukcji) sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

  (art. 4 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r.).
  Sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków

  Zgodnie z delegacją zawartą w art. 13 ust. 1 ustawy 24 sierpnia 1991 r. minister właściwy do spraw wewnętrznych określił, w drodze rozporządzenia, sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wskazuje ono m.in. sposób, w jaki właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów budowlanych lub terenów powinni spełniać swoje obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej (art. 13 ust. 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r.).

  Według rozporządzenia MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków:

  utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
  wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
  umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
  oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa: drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej dwa wyjęcia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo, drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, dźwigi dla ekip ratowniczych (przeciwpożarowych), przeciwpożarowe zbiorniki wodne (§ 4 ust. 2 rozporządzenia).

  Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego.
  Warunki ewakuacyjne

  Odpowiednie warunki ewakuacyjne polegają na:

  zapewnieniu dostatecznej liczby i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
  zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
  zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
  zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
  zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi;
  zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany (§ 11 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z 21 kwietnia 2006 r.).

  Wszystkie regulacje dotyczą także szkół!

  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajduje się definicja budynku użyteczności publicznej, według której jest to „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny” (§ 1 pkt 1a rozporządzenia z 12 marca 2009 r.). Zatem określonym w rozporządzeniu warunkom technicznym dla budynków użyteczności publicznej muszą odpowiadać także budynki szkół.
  Wymogi ad oświetlenia awaryjnego

  Zmiana rozporządzenia z 12 marca 2009 r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakazuje zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne) budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne.

  Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować m.in.:

  w pomieszczeniach o powierzchni netto ponad 2000 m² w budynkach użyteczności publicznej,
  na drogach ewakuacyjnych: z pomieszczeń wymienionych w pkt 1, oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

  Obowiązek zapewnienia oraz oznakowania dróg i przejść został określony także w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym rozporządzeniem pracodawca jest obowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń.

  Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.) - art. 3
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) - § 1 pkt 1a
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 56, poz. 461).
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563) - § 4 ust. 2
  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

  3 2 Cytuj
 • 25 kwi 2017

  Dzięki za szerokie wyjaśnienie, widzę że jest tego trochę...
  Analizowalem temat i trochę tych tablic jest np tutaj: http://www.straz-miedzyrzecz.pl/attachments/article/218/Znaki%20ewakuacyjne%20i%20ochrony%20przeciwpo%C5%BCarowej.pdf

  Tutaj też dużo tego mają: https://www.znaki-tdc.com/znaki-bezpieczenstwa-instrukcje-bhp.html

  Krótko mówiąc jest nad czym myśleć.

  3 Cytuj
 • 4 maj 2017

  DRUHNY I DRUHOWIE STRAŻACY !

  Z okazji „Dnia Strażaka” składam Wam serdeczne podziękowania i życzę wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w tej ciężkiej i niebezpiecznej społecznej służbie. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania i szacunku za Wasze zaangażowanie oraz trud wypełniania obowiązków strażaka. Niech Święty Florian patron wszystkich strażaków pomaga Wam w służbie i strzeże w każdej sytuacji.

  10 Cytuj
 • 4 maj 2017

  ,,Wiersz o strażaku ochotniku
  Po upalnym i ciężkim dniu
  Burzliwa noc nadchodzi
  Za chwilę sen błogi
  Życie nam osłodzi.
  Na dworze ciemno
  Grzmoty, błyskawice
  Strach patrzeć przez okno
  Na deszczu ławice.
  Jak wtedy przyjemnie
  Być w rodzinnym kole
  Nie chodzić po deszczu
  Lecz siedzieć przy stole.
  Lub w ciepłym łóżeczku
  Leżąc marzyć, czytać
  Albo też babunię
  O bajeczkę pytać.
  Wtem - ponad wichurą
  Słychać głos syreny
  Co to dla nas znaczy
  My strażacy wiemy.
  Jej głos przenikliwy
  Góruje nad burzą
  Pewnie nic dobrego
  Jej tony nie wróżą.
  Strażacy z OSP z łóżek się zrywają -
  Pędzą do strażnicy
  Czy to zawodowcy ?
  Nie - to ochotnicy.
  W remizie szybko i zwięźle
  Rozkazy padają
  Strażacy pospiesznie
  Do wozów bojowych siadają.
  Jadą do pożaru
  Tam piorun uderzył
  Zapalił budynek
  Wprost by nikt nie wierzył.
  Budynek nie zwykły
  A dom dziecka - gmach
  Pożar w jednej chwili
  Odciął piętro, dach.
  Blada i wystraszona opiekunka
  Dzieci do wyjścia wiedzie
  A spojrzawszy w okno woła
  Straż z pomocą nam jedzie.
  Pierwsza sekcja strażaków
  Dzieci ewakuuje
  Druga znowu linie
  Gaśnicze buduje.
  Zagrała motopompa
  Woda płomienie gasi
  Niech żyją strażacy
  To obrońcy nasi.
  Wtem patrzcie o zgrozo
  Ściana się zwaliła
  Młodego strażaka
  Cegłami zakryła.
  Obie sekcje na pomoc
  Jankowi ruszają
  I po jakimś czasie
  Z ruin go dostają.
  Lekarka z pogotowia
  Nad nim się pochyla
  A dla obu sekcji
  To najcięższa chwila.
  Bada puls i serce
  Słuchawki do pokrowca chowa
  Wstaje i mówi - chłopak nie żyje
  W gardle zaschły jej słowa.
  Czarnym kirem okryta
  Doczka czerwona
  Na niej zamiast motopompy
  Trumna jest włożona.
  Przed wczoraj tym wozem jechał
  By ratować bliźniego
  A dziś nim znów go wiozą
  Lecz do grobu ciemnego.
  Na pogrzebie było
  Ludzi bardzo wiele
  Była też warta honorowa
  Przy trumnie w kościele.
  Gra strażacka orkiestra
  Marsze pogrzebowe
  Syreny i światła na wozach
  Pożegnać Janka gotowe.
  Młodzież z domu dziecka
  Niesie wieniec duży
  Zrobiony z zielonej jedliny
  I czerwonej róży.
  Wieczne odpoczywanie
  Mówi ksiądz te słowa
  I dodaje że same zostały
  Stara matka i młoda żona wdowa.
  Janek pośmiertnie odznaczony
  Bo nie szczędził życia
  Dla innych obrony.
  Była to ballada
  A treść jej prawdziwa
  Bo ileż to razy
  Tak to w życiu bywa.
  Kochana młodzieży
  Wstępujcie do straży
  Nie wszystkim co było
  W balladzie się zdarzy.
  Wstępujcie do straży
  Sekcje nowe twórzcie
  Nas starych zastąpcie
  Bliźnim w potrzebie służcie.''

  Pozdrawiam wszystkich strażaków oraz naszych sympatyków w dniu naszego święta. Nie życzę upalnego dnia lecz więcej słońca zamiast deszczu którego od dłuższego czasu jest w nadmiarze. Wiersz cytuję ku przestrodze szczególnie młodym ratownikom aby podczas każdych działań ratowniczych brawura nie górowała nad rozumem i rozsądkiem. Bierzcie chętnie udział w szkoleniach i ćwiczeniach , praktyka czyni mistrza ale z drugiej strony rutyna też może być zagrożeniem. W działalności strażackiej bywają też piękne i radosne chwile często pozostające w pamięci na długi czas. Pozdrawiam Marek Gubała

  8 Cytuj

Odpowiedz