Forum » Okolice

Wójt Gminy Pcim

 • 10 sty 2014

  Do późnej nocy się świeci. Albo sztab Kaczyńskiego, albo filia CBA i przesłu*****ą na miejscu, albo wójt haruje w ciszy, trudzie i znoju, póbuje odkręcić szaloną twórczość lat ubiegłych. Przeć głosił, że pracoholikiem jest i po 14-16 godzin dziennie haruje. W poprzednim zakładzie też tak harował, że do dziś właściciele nie mogą równowagi złapać. Myślę, że podwyżka mu się należy i mieszkanie służbowe w urzędzie albo na rewitalizowanej plebanii. A to, że ludzie wójtem się tak interesują i obserwują to z troski o zdrowie tak zapracowanej osoby. Boją się, że do natrętnie tu wspominanych wyborów z przemęczenia nie dotrwa. Skubany zaś z postów jest faktycznie skubany. Macki wójta do Redakcyji nie sięgają, zaś jarecki winien się cieszyć, że o JEGO PRYNCYPALE i NAUCZYCIELU SAMORZĄDNOŚCI harującym niczym wół tyle się pisze.

  7 5 Cytuj
 • 10 sty 2014

  Gdyby ten wójt był z innej partii to mógłby nie kraść tylko rabować i pies z kulawą nogą by się nie odezwał.Blizny poprzedniej ekipy po operacji odcięcia od koryta jakoś nie moga się zagoić.

  6 8 Cytuj
 • Wyrwigrosz Włapędaj 10 sty 2014

  Wybierojcie, krowka123 wybory przedwczesne hyba wnet rozpise bo widza tyko o tym przemyśluje. Nojbardzi dojna krowa to wyborowa! A po powiecie latajo paparacci i obserwujo i fotografujo oficyjeli nasyk i p osły. Kto nojciekawse foto upublikuje moze kto wojta dojrzy w jaki ciekawy pozycji. Macka ostatnimi casy ciezk bo duzo w dom siedzi. Ave Maciej!

  3 7 Cytuj
 • 10 sty 2014
  krowka123 napisał/a:

  Gdyby ten wójt był z innej partii to mógłby nie kraść tylko rabować i pies z kulawą nogą by się nie odezwał.Blizny poprzedniej ekipy po operacji odcięcia od koryta jakoś nie moga się zagoić.

  Brak logiki. Albo nie lubią PiS-u, albo blizny. Gojenie się zaś blizn zależy od metody przeprowadzonej operacji. Fatalna operacja, ropiejące blizny. Ale Ty ciągle ; wybory i blizny. Wydaje się , że majajakokodżambo, o co innego chodziło i ani blizny, ani wybory nią nie kierują.

  5 7 Cytuj
 • 10 sty 2014

  Co kierowało napisałem w pierwszym poście,to typowa wrzutka a nuż się coś przyklei.

  7 6 Cytuj
 • 10 sty 2014

  Znakiem tego że idą wybory i różni niedowartościowani ludzie będą wypisywać brednie w necie bo w świecie realnym są do niczego.
  Jak mówił Klasyk: "pokorzcie co potraficie".

  3 10 Cytuj
 • 11 sty 2014

  krowka123 dużo mówisz, mało wiesz. Wczoraj znowu były nocne konferencje.

  10 6 Cytuj
 • MAJA PSZCZÓŁKA 11 sty 2014
  krowka123 napisał/a:

  Co kierowało napisałem w pierwszym poście,to typowa wrzutka a nuż się coś przyklei.

  krówko123 nóż się pisze inaczej no ale cóż jak twoje blizny się stale sączą i zagoić się nie mogą tematu nie jarzysz , czytać ze zrozumieniem nie umiesz pierdoły o korytach piszesz , albo z niego się wygrzebać nie możesz albo jesz z tego samego co wójt twoje wypowiedzi sprowadzają się do jednego do tzw. niczego nic nie wiesz , nie rozumiesz a piszesz byle pisać żenada

  5 9 Cytuj
 • Wyrwigrosz Włapędaj 11 sty 2014
  majajakokodżambo napisał/a:

  Wczoraj znowu były nocne konferencje.

  A moze szkoła zaoczno wieczorowo?

  8 9 Cytuj
 • 11 sty 2014

  Wójt już za nasze pieniądze skończył studia - chyba, że robi drugi kierunek.

  10 11 Cytuj
 • Wyrwigrosz Włapędaj 13 sty 2014

  - Samorządnoś

  2 4 Cytuj
 • 13 sty 2014

  Samażądnoś

  2 4 Cytuj
 • 13 sty 2014

  Uprzejmie informuję Pana Wójta, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, realizując postanowienia ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) przeprowadziła kontrolę doraźną Gminy Pcim, w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, w tym realizacji zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2009-2012 i w 2013 roku, do dnia kontroli.

  W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli podpisanym w dniu w dniu 14 maja 2013 r. przekazuję Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

  Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym aktualną doraźną kontrolą, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:

  Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1

  - wartość zamówienia publicznego dotyczącego budowy budynku komunalnego dla powodzian na działce 7418 w Pcimiu została ustalona niezgodnie ze sporządzonymi kosztorysami inwestorskimi. W sporządzonym protokole ustalono wartość zamówienia na dzień 20.05.2011 r. w wysokości: 489.273,00 zł, natomiast wartość wynikająca z kosztorysów wynosiła: 464.883,08 zł. Ustalenie wartości zamówienia w wysokości wyższej o 24.389,92 zł, niż wynikającej z poszczególnych kosztorysów inwestorskich było niezgodne z art. 33 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

  Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.

  Wniosek pokontrolny nr 1 – Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane na podstawie sporządzonych kosztorysów inwestorskich zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2

  - zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku komunalnego dla powodzian na działce 7418 w Pcimiu żądał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorysu ofertowego, akceptacji wzoru umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. Działanie takie było niezgodne z art. 25 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem wymienione powyżej dokumenty nie dotyczą potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto, żądanie od wykonawców ww. dokumentów było niezgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

  Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.

  Wniosek pokontrolny nr 2 – Żądanie od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3

  - w ogłoszeniu o przetargu na budowę budynku komunalnego dla powodzian na działce 7418 w Pcimiu zamawiający zamieścił zapisy, których brak było w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy to pkt III. 5) ogłoszenia, który zawierał informację o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.

  W ogłoszeniu zamawiający postanowił, iż aby spełnić ww. wymagania wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

  · próbki, opisy lub fotografie,

  · zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,

  · inne dokumenty, certyfikaty, atesty.

  Zapisy art. 36 ust. 1, pkt 5 oraz art. 41 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

  stanowią, że ogłoszenie oraz SIWZ zawierają warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Również art. 25 ust. 1 pkt 2 stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. W związku z powyższymi zapisami w ustawie Prawo zamówień publicznych ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia winny zawierać tożsame informacje.

  Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.

  Wniosek pokontrolny nr 3 – Zawieranie w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tożsamych informacji, stosownie do przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 41 pkt 7 oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4

  - niewezwanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku komunalnego dla powodzian na działce 7418 w Pcimiu, dwóch wykonawców do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również do złożenia wyjaśnień. W złożonych ofertach Wykonawcy nie zamieścili wykazu zamówień potwierdzających realizację co najmniej trzech budynków mieszkalnych o kubaturze do 1000 m3.

  Powyższe zaniechanie stanowiło nieprzestrzeganie przepisu art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Równocześnie Komisja przetargowa nie przedstawiła propozycji Kierownikowi wykluczenia wykonawców, którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

  Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury oraz członkowie Komisji przetargowej.

  Wniosek pokontrolny nr 4 – Respektowanie przepisu prawa określonego w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), poprzez wzywanie wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy i do składania wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. W przypadku wykonawców, którzy pomimo wezwania nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie, określonego w siwz, warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykluczanie ich z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do wymagań art. 24 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy.

  Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5

  - zawarcie przez Wójta Gminy Pcim w dniu 17.08.2010 r. dwóch umów najmu na rzecz rodzin poszkodowanych przez osuwisko w roku 2010, dotyczących tego samego lokalu mieszkalnego. Przedmiotem wynajmu określonym w obu umowach był lokal mieszkalny położony w Stróży nr domu 60, w którym znajdują się pomieszczenia: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, korytarz o łącznej powierzchni 80 m2. Zapisy § 1 pkt 2 tych dwóch umów stanowiły, że przedmiot najmu nie był obciążony prawami osób trzecich, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać najemcy korzystanie z lokalu. Z ewidencji podatkowej prowadzonej przez Urząd Gminy w Pcimiu wynika, iż ww. budynek nr 60 w Pcimiu posiada ogółem 130 m2 powierzchni, w związku z czym nie było możliwe wynajęcie w nim dwóch lokali mieszkalnych każdy po 80 m2.

  Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Pcim.

  Wniosek pokontrolny nr 5 – Dochowanie staranności przez Wójta Gminy Pcim przy zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych z osobami trzecimi, celem eliminacji przypadków, że treść zawieranej umowy jest odmienna od stanu faktycznego.

  W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby, stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

  Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

  Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

  W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

  Poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

  Jednocześnie informuje się, że treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski pokontrolne oraz opis nieprawidłowości do poszczególnych wniosków pokontrolnych, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli, po zakończeniu obowiązujących procedur pokontrolnych, określonych przepisami ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na stronie internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl.

  3 8 Cytuj
 • 13 sty 2014

  Potworne naruszenia i ogromne straty dla gminy.A w sąsiedniej gminie wstępna wartość inwestycji miała wynosić około 8 mln . złotych a okazało się że całkowity koszt wyniósł ponad 12 mln.i wszystko cacy.To jest pikuś przy tych wykrytych w Pcimiu.Czy wy nigdy nie pogodzicie się z porażką?A nie mówiłem że typowa wrzutka a nuż coś się znajdzie i znalazło się.

  4 6 Cytuj
 • 13 sty 2014

  krowka123 zaraz pomyślę że ty to Daniel Obajtek we własnej osobie. Widzisz? Moje podejrzenia nie były i nie są bezpodstawne. Kontrole kontrolami - a co dzieje się na prawdę widzi każdy mieszkaniec.

  4 5 Cytuj
 • 15 sty 2014

  Umowę o lokal nr 60 w Stróży powinna prześwetlić CBA. Pod podatek 130 metrów, pod wyłudzanie peniędzy dla powodzian 180 metrów. Kto wróci wyłudzone środki i cy rodziny faktycznie tam mieszkały, do kogo należy lokal nr 60? W tym samym czasie wójt z Kaczyńskim głosił,, że PREMIER IC NIE MOŻE TUSK. To standardy PiS-u.

  5 15 Cytuj
 • 15 sty 2014

  lokal nr 60, czy wiesz może w którym miejscu Stróży jest ten lokal ?

  5 2 Cytuj
 • 15 sty 2014

  PiS uważa, że wójt gminy Pcim Daniel Obajtek jest prześladowany przez organy kontrolne i nękany kolejnymi kontrolami. To jest prześladowanie uczciwego człowieka - twierdzą politycy PiS. Sam wójt podkreśla, że chce pracować dla dobra mieszkańców swojej gminy. Gdzie i czyj oraz dla kogo lokal? Szukajcie aż znajdziecie. W Pcimiu wszystko prorodzinne.

  7 4 Cytuj
 • 25 sty 2014

  Co tam słychać w gminie?

  3 3 Cytuj
 • Andrzej 26 sty 2014

  Pewnie zima, jak u nas.

  2 Cytuj
 • 27 sty 2014
  yoda napisał/a:

  Znakiem tego że idą wybory i różni niedowartościowani ludzie będą wypisywać brednie w necie bo w świecie realnym są do niczego.
  Jak mówił Klasyk: "pokorzcie co potraficie".

  Ty nie musisz wypisywać, powtórz użycie przecinka.

  4 4 Cytuj
 • 1 lut 2014

  W gminie nic nowego, bałagan jak zawsze - drogi po opadach nie odśnieżone, nie wspominając już o moście w Stróży którym miałem wątpliwą przyjemność jechać. Przyjemność była tak ogromna że aż zadzwoniłem do gminy żeby uprzejmie poprosić o odśnieżenie i odlodzenie mostu. W odpowiedzi same zapewnienia, zero działania. Ot cała nasza władza.

  7 Cytuj
 • 22 maj 2015

  Bardzo proszę wszystkie osoby mieszkające w gminie Wiśniowa, Raciechowice i Pcim o wypełnienie ankiety dotyczącej rozwoju swojej gminy. Linki udostępniłam poniżej, także proszę o pomoc w realizacji mojej pracy magisterskiej :) im więcej wypełnionych ankiet tym lepiej:) podajcie dalej :) Dziękuję :)
  Gmina Wiśniowa
  http://www.interankiety.pl/…/3b59aec4de0f55287da3629f7132b6
  Gmina Raciechowice
  http://www.interankiety.pl/…/6aa8bae787b947cf2fe37d0aaf43e3
  Gmina Pcim
  http://www.interankiety.pl/…/c7c9b8375665313bc772a52ca26b57

  Cytuj

Odpowiedz