Forum » Społeczeństwo

500-lecie "Jubileusz Reformacji"

 • 7 gru 2016
  sh_ma napisał/a:

  Jak reformacja nie dokonała się na wysokim szczeblu, tylko na niskim tak i ekumenizm nie dokona się na wysokim szczeblu tylko na dole. Czytasz Pismo Święte to doskonale wiesz, że już na początku chrześcijaństwa były spory kłótnie i podziały. Właściwie nawet wcześniej, zanim Jezus umarł na krzyżu. Doskonale wiesz, że razem trwali na modlitwie i łamaniu chleba. I to jest szczyt moich marzeń, abyśmy razem mogli trwać na "Łamaniu Chleba" Doskonale wiesz że Jezus modlił się o to aby byli jedno.

  Tak czytam Pismo Święte i tam jest napisane że Pan Jezus modlił się o to aby byli jedno, ta modlitwa ma szerszy kontekst cytuję ją całą:
  Ewangelia Jana 17:1 ... «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 2 i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem1 dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. 3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa2. 4 Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. 5 A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. 6 Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a ONI ZACHOWALI SŁOWO TWOJE. 7 Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. 9 Ja za nimi proszę, nie proszę za światem3, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. 10 Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. 11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś4, aby tak jak My stanowili jedno. 12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo5. 13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. 14 Ja im PRZEKAZAŁEM TWOJE SŁOWO, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 17 UŚWIĘĆ ICH W PRAWDZIE. SŁOWO TWOJE JEST PRAWDĄ 18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie7. 20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę8, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

  Prawdziwa jedność musi mieć fundament, dla mnie i dla wielu ludzi tym jedynym w wierze jest autorytet Słowa Bożego (w.17 "uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą") który nie może być podważany, zmieniany żadną tradycją czy nauczaniem kościoła.

  Kościół Katolicki bardzo daleko odszedł od Słowa Bożego, przyjął dogmaty które stoją w sprzeczności ze Słowem Bożym, postawił Tradycję i Urząd Nauczycielski Kościoła w roli takiego samego autorytetu co Biblia.
  Natomiast prawda objawiona jest jedynie w Piśmie Świętym. Chrześcijanin zobligowany jest do ZACHOWANIA Słowa Bożego. To powinno przyświecać każdemu naśladowcy Chrystusa – nie wolno zmieniać, dodawać, przeinaczać itd. Nie można mówić np o wzroście poznania, które zmienia albo dopełnia Słowo Boże, a czemu – bo Słowo Boże jest doskonałe.

  Hebrajczyków 4:12 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca4. 13 Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

  Mam świadomość że to co piszę będzie kontrowane argumentami że się mylę, że do zbawienia, i osiągnięcia pełni wiary potrzebna jest Biblia, Tradycja i Urząd Nauczycielski Kościoła, ale na obronę zacytuję słowa Pana Jezusa który mówi na podstawie czego będziemy sądzeni w dniu ostatecznym:

  Ewangelia Jana 12:44 Jezus zaś tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie16, lecz w Tego, który Mnie posłał. 45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. 46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. 47 A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. 48 Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: SŁOWO, KTÓRE POWIEDZIAŁEM, ONO TO BĘDZIE GO SĄDZIĆ W DNIU OSTATECZNYM. 49 Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. 50 A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział».

  Cytuj
 • Andrzej 7 gru 2016
  sarym napisał/a:

  Nie można mówić np o wzroście poznania, które zmienia albo dopełnia Słowo Boże, a czemu – bo Słowo Boże jest doskonałe.

  Słowo Boże może i tak, ale czy sam przekaz jeszcze jest doskonały? Załóżmy, że tak, gdyż podobno, natchniony przez Ducha Świętego był ich autor. Ale czy i w przekładzie/tłumaczeniu brał udział Duch Święty?

  sarym napisał/a:

  Mam świadomość że to co piszę będzie kontrowane argumentami że się mylę, że do zbawienia, i osiągnięcia pełni wiary potrzebna jest Biblia, Tradycja i Urząd Nauczycielski Kościoła, ale na obronę zacytuję słowa Pana Jezusa który mówi na podstawie czego będziemy sądzeni w dniu ostatecznym:

  Ewangelia Jana 12:44 Jezus zaś tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie16, lecz w Tego, który Mnie posłał. 45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. 46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. 47 A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. 48 Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: SŁOWO, KTÓRE POWIEDZIAŁEM, ONO TO BĘDZIE GO SĄDZIĆ W DNIU OSTATECZNYM. 49 Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. 50 A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział».

  Jan lubił utożsamiać Słowo z Bogiem - [i]Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo[/i]. Ale zgodzę się z Tobą, że ponad Słowem, nie powinna być stawiana Tradycja, czy Urząd Nauczycielski Kościoła.

  Do osiągnięcia zbawienia potrzebna jest wiara i tylko wiara. Tak przynajmniej pisał Paweł z Tarsu - tutaj św. Jakub go kontrował, iż sama wiara bez uczynków jest martwa. Chociaż, z tego, co pamiętam z historii, to wielu protestantów (kalwini?) wierzy(ło), że nasze zbawienie/jego brak jest już zapisane u Boga i chociaż nie wiem, jak byśmy się starali, nie zmienimy tego.

  1 Cytuj
 • 7 gru 2016

  Zakładając ten temat wiedziałem, że wywoła on różne - odmienne wypowiedzi. Moim zamiarem było podkreślenie reformacji która ma wpływ na każdego z nas ponieważ trudno sobie wyobrazić jak wyglądałby obecny świat bez niej.
  Polska odegrała jedną z ważniejszych ról w historii reformacji, niestety nasz prezydent i parlament zobligowani wiernością katolicyzmu postanowili umniejszać randze temu wydarzeniu nie bacząc na naszą historie jak również na czasy obecne. Choć w Polsce religią panującą jest Rzymsko-katolicyzm to również "prawdziwymi" polakami są też protestanci, prawosławni, muzułmanie czy ludzie określający się jako niewierzący a wspomniane urzędy państwowe łamią zasadę zachowania bezstronności, a co dopiero powiedzieć o rozdzieleniu państwa od kościoła.

  Konstytucja Rzeczypospolitej
  Art. 25.
  1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
  2. WŁADZE PUBLICZNE w Rzeczypospolitej Polskiej ZACHOWUJĄ BEZSTRONNOŚĆ w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
  3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
  4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.
  5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.

  * Na marginesie: moje wypowiedzi w temacie szeroko pojętej "wiary" można określić jako krytykę Kościoła Katolickiego (zarzucił mi sh_ma, że na tym się skupiam) nie jestem katolikiem więc i moje wypowiedzi będą sprzeczne z nauką Katolicką. :)

  Cytuj
 • 7 gru 2016
  Endrju napisał/a:

  Słowo Boże może i tak, ale czy sam przekaz jeszcze jest doskonały? Załóżmy, że tak, gdyż podobno, natchniony przez Ducha Świętego był ich autor. Ale czy i w przekładzie/tłumaczeniu brał udział Duch Święty?

  Mamy obecnie do dyspozycji dość dużo przekładów Biblii
  Najstarszym przekładami które były przekładem pełnym i tłumaczone z języków oryginalnych jest Biblia Brzeska potem Biblia Jakuba Wujka, Biblia Gdańska. Współcześnie mamy Biblię Warszawską, Warszawsko-Praską (ks. Romaniuka), Biblia Poznańska, do tego świeżo przetłumaczona i kilka miesięcy temu w całości wydana Biblia przez Ewangeliczny Instytut Biblijny "Nowe Przymierze" - ciekawe tłumaczenie. Sam czekam z niecierpliwością na wydanie Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej obecnie jest sam Nowy Testament razem z Psalmami i Przysłów
  (http://www.wrotanadziei.org/pobierz-nt )
  Do tego mamy możliwość korzystania z Biblii Interlinearnej podsyłam link http://biblia.oblubienica.eu/
  jest jeszcze Biblia Gdańska w systemie Stronga - świetne narzędzie do studiowania Biblii
  Można jeszcze nauczyć się języka hebrajskiego i greckiego i zawalczyć aby samemu czytać w oryginale :)

  Endrju napisał/a:

  Do osiągnięcia zbawienia potrzebna jest wiara i tylko wiara. Tak przynajmniej pisał Paweł z Tarsu - tutaj św. Jakub go kontrował, iż sama wiara bez uczynków jest martwa. Chociaż, z tego, co pamiętam z historii, to wielu protestantów (kalwini?) wierzy(ło), że nasze zbawienie/jego brak jest już zapisane u Boga i chociaż nie wiem, jak byśmy się starali, nie zmienimy tego.

  Tak jest jak napisałeś, jest to pogląd Teologii Reformowanej wywodzącej się z Kalwinizmu i spotykam się z osobami które wierzą w nieutracalność zbawienia.
  Dla mnie Biblia mówi jednoznacznie w tym temacie - można utracić zbawienie:

  1 Koryntian 15:1 A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, 2. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście.

  1 Koryntian 6:9 Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, 6:10 Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.

  Cytuj
 • Andrzej 8 gru 2016
  sarym napisał/a:

  Można jeszcze nauczyć się języka hebrajskiego i greckiego i zawalczyć aby samemu czytać w oryginale :)

  Znam świadka Jehowy, który uczył się hebrajskiego oraz aramejskiego, aby nie stracić nic na tłumaczeniach. Taką determinacje posiada garstka nawiedzonych ;)

  Cytuj
 • 8 gru 2016
  Endrju napisał/a:

  Znam świadka Jehowy, który uczył się hebrajskiego oraz aramejskiego, aby nie stracić nic na tłumaczeniach. Taką determinacje posiada garstka nawiedzonych ;)

  Co do Światków Jehowy to może mu się to przydać, ich przekład nie jest tłumaczony bezpośrednio z języków oryginalnych lecz z angielskiego, to z tej przyczyny w podanym wcześniej zestawie Biblii o tym tłumaczeniu nie wspomniałem.

  Ja sam nie uczę się, brak czasu i pewnie zapału :) .... wystarczą mi tłuczenia, ale przecież właśnie tłumaczenia Biblii zrobili tacy jak ich nazwałeś "nawiedzeni" a korzystamy z tego my wszyscy.
  Przecież ludzie uczą się np chińskiego, japońskiego i nikt nie mówi że są nawiedzeni. Na UJ jest Instytut Judaistyki tam też nawiedzeńcy? http://www.judaistyka.uj.edu.pl/

  Endrju napisał/a:

  Słowo Boże może i tak, ale czy sam przekaz jeszcze jest doskonały? Załóżmy, że tak, gdyż podobno, natchniony przez Ducha Świętego był ich autor. Ale czy i w przekładzie/tłumaczeniu brał udział Duch Święty?

  Ale to ty wyraziłeś wątpliwość --- nie w samą Biblię --- ale w tłumaczenia, więc jeśli nie tłumaczenia i nie nauka języków bo grozi "nawiedzeniem" ---- to co?
  O co ci chodzi???

  Cytuj
 • Andrzej 8 gru 2016

  Ja nie jestem tak zdeterminowany do szukania Prawdy, aby uczyć się tak egzotycznych języków. Nawet jestem bliżej stwierdzenia, że Prawda nie istnieje.
  Twierdzę tylko, że ów człowiek, mój kolega z pracy, uczy się prawie wymarłego języka, tylko po to, aby przekonać się na ile dokładnie przetłumaczono Biblię. A użyty tutaj przymiotnik [i]nawiedzony[/i] bynajmniej nie ma wydźwięku pejoratywnego (nie to było moją intencją). Po prostu, zaskoczyła mnie jego determinacja.

  1 Cytuj
 • 8 gru 2016

  Teraz rozumiem, przyznaję że odebrałem twój wpis właśnie tak jak napisałeś. :)

  Jestem przekonany, że tak wielkiej determinacji, by uczyć się języków nie potrzeba, aby odnaleźć Boga w taki sposób w jaki Sam się ludziom objawił.

  Ewangelia Mateusza. 7:8. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.9. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? (BW)

  - wystarczą do tego tłumaczenia. Sam wymieniłem tłumaczenia Biblii Protestanckie i Katolickie. Każde zawiera jakieś błędy, używają zamiennie synonimów bardziej lub mniej trafnych itd. W katolickich są dodane jeszcze księgi tzw. wtórno kanoniczne - ale to inny temat .
  Warto wziąć Biblię którą każdy zapewne ma w domu i zacząć czytać:

  Rzym. 10:17. WIARA tedy jest z słuchania, a słuchanie przez SŁOWO BOŻE. (BG)

  To jest pewna i jedyna droga która może doprowadzić człowieka do Jezusa, do "KOSZTOWNEJ WIARY" którą nie może wzbudzić kościół ale jedynie Bóg który jest prawdą.

  2 Piotra 1:1. Szymon Piotr, sługa i Apostoł Jezusa Chrystusa, tym, którzy równie z nami KOSZTOWNEJ WIARY DOSTALI przez sprawiedliwość Boga naszego i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. (BG)

  Cytuj
 • jeden język a dwoje uszu 11 gru 2016

  Jesteśmy tylko ludźmi. Rzeczywistość ta ziemska nie jest idealna. To co zarzucasz Kościołowi Katolickiemu tego samego można dopatrzyć się w Kościele Protestanckim, gdzie "protesty" przeciw liderom Kościoła i związane z tym dalsze podziały trwają do dziś. Gdzie nie tylko słucha się tego co jest napisane w Biblii - bo to i tak była by nierealna utopia i zaprzeczenie wyznaniu wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Gdyby tak nie było to nie powstał by około 100 lat temu Kościół Zielonoświątkowy.

  PS. nie Sarym założył ten temat.

  Cytuj
 • jeden język a dwoje uszu 11 gru 2016

  "Przybądź, o Panie, aby nas wybawić"
  "Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami."
  "Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on."
  http://mateusz.pl/czytania/2016/20161211.html

  Cytuj
 • 14 gru 2016

  sh_ma ale moje zarzuty są wynikiem tylko tego co widzę, krytycznie pisałem o zrównaniu Biblii z tradycją i z urzędem nauczycielskim kościoła, czym jest ekumenizm według kościoła katolickiego to że zdecydowana większość katolików nie czyta Biblii i jej nie zna, itp. Ty ciągle piszesz że na tym się skupiam - że to samo możesz zarzucić i protestantom. Ok jeżeli chcesz to zarzucaj

  Dodam że nie mam satysfakcji o tym pisać, bardzo chciałbym aby ludzie znali Biblię aby czytali ją, szczególnie mam na myśli osoby deklarujące siebie jako wierzące. Pamiętam jak odpisałeś, że ty czytasz, ale dodałeś że połowa mszy to Biblia więc parafianie mają czytane.- czyli że jest Ok, możesz twierdzić ze generalnie jest super :) znajomość Biblii – super :) życie według Biblii – super :)

  tylko ja się głupio czepiam :)

  ps.
  Ten temat założył maniek55, sarym generalnie używa moja żona, za pomyłkę przepraszam :)

  Cytuj
 • 14 gru 2016

  Przeprosiny przyjęte :)

  1 Cytuj
 • 14 gru 2016
  Anna Kalata napisał/a:

  Przeprosiny przyjęte :)

  Dzięki :)

  Cytuj
 • 14 gru 2016

  W temacie Biblii i samego jej tłumaczenia oraz tego że można ją mieć w domu, polecam biografię Williama Tyndala
  https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Tyndale

  Jest film biograficzny https://www.youtube.com/watch?v=SXlD6W6v3Gs
  Recenzja ze strony "filmweb"
  Film "Boży Banita" jest oparty na faktach i opowiada o międzynarodowej polityce, intrygach kościoła, zdradzie dokonanej z zimną krwią oraz fałszywym oskarżeniu, które doprowadziło do karygodnej śmierci.
  Prosty, szukający Boga człowiek, Wiliam Tyndale, stał się jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi w Anglii oraz całej Europie. Unikając schwytania dążył do jednego celu - przetłumaczenie oraz publikacja Biblii na język angielski w kraju, gdzie Biblia, a nawet modlitwy w tym języku były karane śmiercią.
  Dzisiaj Wiliam Tyndale jest znany jako "ojciec angielskiej Biblii", oraz uznawany jako jeden z głównych liderów angielskiej Reformacji.

  Cytuj
 • jeden język a dwoje uszu 14 gru 2016

  Czy katolicy za mało czytają Biblię?
  Czy katolicy coraz częściej czytają Biblię?

  Na oba pytania odpowiedź jest twierdząca. Problem w tym, że wałkujesz pierwsze pytanie, a nie dostrzegasz drugiego. Należy cieszyć się że katolicy coraz częściej czytają Pismo Święte, a nie smucić z tego że wciąż pewnie czytają mniej niż protestanci.

  No i też nie można przeginać w żadną stronę - nie można iść w żadną skrajność. Bo jak kilka tysięcy lat temu Bogu obrzydły ofiary i całopalenia tak i dziś może się zdarzyć, że Bogu nie będzie podobać się czytanie Pisma Świętego gdy towarzyszy temu ewidentne zaniedbywanie innych obowiązków.

  Cytuj
 • jeden język a dwoje uszu 22 sty 2017

  Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
  Słuchając dziś na Mszy Świętej drugiego czytania:

  "1 Kor 1,10-13.17" napisał/a:

  Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

  pomyślałem sobie że to jest właśnie najważniejsza wskazówka ku jednością chrześcijan - robić wszystko co możliwe aby nie dochodziło do dalszych podziałów i nie potrzebnych sporów. Także w Kościele Katolickim, bo sam chociaż jestem osobą świecką też przez swój charakter i grzech przyczyniałem się do "zgrzytów" we wspólnocie Kościoła.

  Później jednak co innego mi się skojarzyło z tymi słowami. Rodzina - to też Kościół - Domowy Kościół. W nim też chyba coraz trudniej w dzisiejszym świecie o jedność. Tu rozwód, tam rozwód. To nie przypadki. A w stolicy Szwecji już dawno większość Szwedów nie wie nawet kiedy ich rodzice umierają.

  Zły duch bardzo dobrze wie, że jak rozbije rodzinę to też rozbije szeroko rozumianą wspólnotę Kościoła i na różne coraz nowsze sposoby także polityczne i ideologiczne (nie tylko przez komunizm) rozbija rodzinę. A jak zwykle najczęściej robi coś pod pozorem dobra. Uzależnienia też tu mają duże znaczenie. Wspomniałem o Szwecji - a skąd były najpopularniejsze pornosy w Polsce pod koniec minionego wieku?

  6 Cytuj
 • 23 sty 2017

  O jakiej jedności chrześcijan mówimy? jeżeli teolodzy katoliccy, tolerują tylko chrześcijaństwo wschodnich patriarchatów: Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy z którego sami wyszli, tworząc rozłam i kościół katolicki zwany kościołem zachodnim, do czasu gdy nie nastąpił bunt w tym kościele i nie podzielił się na protestantów, którzy są dzisiaj drugim liczebnie kościołem chrześcijańskim na świecie.

  Protestantów prowadzi lucyfer patrz... https://www.youtube.com/watch?v=3jstXDNLGmQ

  Kościół zbierając na chrześcijan, ma na myśli słabe struktury organizacyjnie i liczebnie, które ma szanse podporządkować.
  Nigdy nie zbiera na konkurencję, która w części zachodniej globu sukcesywnie wypiera kościół katolicki.

  Czyli jeżeli mówimy o kościołach, myślimy o grupie interesu do której przynależymy. To tak jak w polityce, konserwatyści zwalczają demokratów i na odwrót.

  Nie ma to nic wspólnego z wiarą i miłością do bliźniego. To zwykła bezpardonowa walka o podział władzy i profitów które ona przynosi.

  Kościół zawiera sojusze z każdym, który nie narusza jego status quo i stanu posiadania oraz nie ograniczy możliwości rozwoju materialnego.

  7 2 Cytuj
 • 15 mar 2017

  Czy my zmierzamy do państwa teokratycznego?

  --------------------------------------------
  Przypadająca w 2017 roku setna rocznica objawień fatimskich to wielkie święto
  promieniujące na cały świat. Uczczenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej setnej rocznicy objawień fatimskich będzie wymownym aktem, nadającym międzynarodową rangę temu wydarzeniu

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/448D2C07008D496DC12580DF004602C7/$File/1372.pdf
  --------------------------------------------

  1 Cytuj
 • Andrzej 15 mar 2017

  Nie ten wątek. Ten jest o reformacji.

  Cytuj
 • 15 mar 2017
  Endrju napisał/a:

  Nie ten wątek. Ten jest o reformacji.

  wątek jak najbardziej pasuje

  W mojej ocenie czym innym jest uhonorowanie jakiegoś ważnego wydarzenia czy osoby przez Sejm, Senat czy Prezydenta można to zrobić uchwałą albo ogłoszonym rokiem obchodów
  Senat przyjął w roku 2017 patronat nad takimi wydarzeniami jak rok obchodów: Władysława Biegańskiego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Hallera, Władysława Raczkiewicza, oraz Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej
  senat nie zgodził się aby rok 2017 był rokiem: 500-lecia reformacji, ale również nie było zgody na Bolesława Leśmiana który miał żydowskie pochodzenie :) ale to przecież to nie była przyczyna odmowy :)

  Ze swojej strony dodam jeszcze ciekawą wypowiedz senatora Czesława Ryszki wypowiedzianą podczas debaty o reformacji w naszym Sejmie, kulminacją było stwierdzenie:
  "Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że protestantyzm ma już niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. Jest to rodzaj nowej religii, która podważyła wszystkie dogmaty Kościoła katolickiego."
  zamieszczam link: https://oko.press/senator-pis-odkrywa-ze-protestanci-sa-chrzescijanami-przypominamy-jan-pawel-ii-myslal-inaczej/
  Czyli sednem chrześcijaństwa już nie jest Biblia nazywana Słowem Bożym, tylko wg wspomnianego Senatora dogmaty katolickie, a choć to właśnie Luter wypowiedział słynną definicję "Sola scriptura" która oznacza że Pismo Święte jest SAMOWYSTARCZALNYM źródłem wiary chrześcijańskiej.
  przesyłam lin do oświadczenia które wydali Luteranie po przyjęciu uchwały przez Senat: http://luter2017.pl/uchwala-senatu/

  Sama argumentacja o podjęcie uchwały przez Sejm dotyczącej objawień fatimskich które miały przecież miejsce w nie naszym kraju jest bardzo ciekawa:
  "Rzadko które wydarzenie religijne odegrało tak ważną rolę w dziejach Kościoła, a NAWET CAŁEGO ŚWIATA, jak objawienia fatimskie"
  Objawienia fatimskie są WIZJĄ w którą wierzą katolicy i podkreślanie tego wydarzenia rangą uchwały Sejmowej może rodzić stwierdzenie że zmierzamy do państwa teokratycznego.

  Ja myślę że jedyne pewne źródło które nie potrzebuje uchwał sejmowych a które mówi o Bogu, większość z nas ma w domu, jest to Biblia i to ona ciągle odgrywa najważniejszą rolę w dziejach bardzo wielu ludzi.

  5 Cytuj
 • 16 mar 2017
  m_markos napisał/a:

  Czy my zmierzamy do państwa teokratycznego?

  --------------------------------------------
  Przypadająca w 2017 roku setna rocznica objawień fatimskich to wielkie święto
  promieniujące na cały świat. Uczczenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej setnej rocznicy objawień fatimskich będzie wymownym aktem, nadającym międzynarodową rangę temu wydarzeniu

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/448D2C07008D496DC12580DF004602C7/$File/1372.pdf
  --------------------------------------------

  Kaczyński jest bardzo bogobojny, na pokaz bo jest mu jak każdemu dyktatorowi potrzebna ideologia mieszania ludziom w głowach. Kler ma interes w tym aby popierać dyktatora z którym wchodzi na salony władzy.
  Kler władzę kocha i poza kasą zawsze korzysta z przywileju władzy.
  Stąd też wszystkie rewolucje np. Francuska, odsuwały tę kastę w niebyt polityczny , przypisując im miejsce w konfesjonale i w granicach ogrodzenia kościelnego.
  Żaden kraj nie popełnił błędu przywrócenia władzy kościołowi. Robi to Kaczyński, bo jest takim tęczowym autorytetem - w swojej orientacji ma zrozumienie w kościele, bez kościoła byłby Hobbitem, skazanym na samotność w swojej inności.
  Tegoroczny zdobywca Oscara film "Moonlight" - kreuje bohatera, prawie kopię Kaczyńskiego. Tam bohater urósł podobnie jak Kaczyński z podobnymi problemami osobowościowymi .
  Różni ich tylko kolor skóry i środowisko w którym wyrośli.

  5 3 Cytuj
 • jeden język a dwoje uszu 16 mar 2017

  Telewizja publiczna jest silnie zależna od władzy niezależnie od tego kto rządzi. Trzeba myśleć nie własną głową, albo nie interesować się tą sprawą aby tej zależności nie zauważyć.

  PO ciągle w telewizji cenzurowało to co katolickie a promowało to co ateistyczne i związane ze środowiskiem LGBT.
  Pis na odwrót cenzuruje to co związane z ateizmem i LGBT a promuje to co związane z katolicyzmem - choć też nie w 100%. Gdyby celem PiS było dążenie do państwa teokratycznego to myślę że dawno mielibyśmy zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej.
  To oczywiście na marginesie, bo tak jak objawienia w Fatimie nie są związane z tym tematem (choć są związane z Polską) to ten mój post też nie jest związany z tematem

  1 5 Cytuj
 • jeden język a dwoje uszu 16 mar 2017

  Wracając do tematu
  "Gdy Duch Święty zstąpi na was to otrzymacie Jego moc..."
  To są słowa z Biblii - szczególnie mi bliskie ponieważ były mottem podczas Pieszej pielgrzymki z Myślenic do Częstochowy, sprzed 15 lat, która była dla mnie szczególnie ważna. Zresztą na to jakim dziś jestem człowiekiem duży wpływ miały właśnie te piesze pielgrzymki z przed 15 i 16 lat. Te właśnie słowa z Pisma Świętego i wiele innych pokazuje że nie tylko Pisma Świętego należy słuchać, choć jest Ono podstawą.
  ks. dr Marcin Luter był zapewne wybitnym człowiekiem, ale już za jego życia wielu którzy zdawali sie być jego uczniami traktowało naukę ks. Marcina wybiórczo. Co im pasowało to słuchali, a co im nie pasowało to negowali.

  1 4 Cytuj
 • jeden język a dwoje uszu 16 mar 2017

  Zdaje się że Luteranie jeszcze stosunkowo niedaleko odeszli w nauczaniu od Kościoła Katolickiego, ale inne odłamy coraz bardziej. Do tego stopnia to doszło, że Świadkowie Jehowi choć wywodzą się od protestantów nie są już Chrześcijanami, bo zaprzeczyli Bóstwu i Człowieczeństwu Jezusa.

  Na marginesie ciekawe ilu katolików odpowiedziało by prawidłowo na pytanie: Czy Jezus to Bóg, czy człowiek. Nie zdziwiłbym się gdyby sie okazało że mniej niż jedna trzecia.

  1 4 Cytuj
 • 17 mar 2017
  sh_ma napisał/a:

  Na marginesie ciekawe ilu katolików odpowiedziało by prawidłowo na pytanie: Czy Jezus to Bóg, czy człowiek. Nie zdziwiłbym się gdyby sie okazało że mniej niż jedna trzecia.

  Współczesny katolik, ma problem, z prawidłową odpowiedzią i własną świadomością.
  Gdy jest w Polsce, bądź w Rzymie nie ma problemu z tak postawionym pytaniem.
  Ale jeżeli jest na pobycie np. w Chinach i widzi piękne ichniejsze świątynie zapełnione ludźmi, myśli sobie że ten ich bóg też jest wielki, jeżeli taka masa ludzi go czci.
  I wracając do Polski wysoko nad ziemią w samolocie, w czasie dużych turbulencji, modli się do boga katolickiego, ale w czasie turbulencji odrzuca wszystkie złe myśli o bogu obcym, z innej religii.
  Jest wtedy zakładnikiem wszystkich bóstw tej ziemi.
  I myśli sobie wtedy internacjonalistyczne, o Jedynym Bogu, który jest szefem tych porozrzucanych po ziemi religii.
  I w czasie tych mocnych turbulencji, spojrzał na sąsiada, wyznawcę nie katolicyzmu, który też w ręku ściskał swój amulet.
  Ich oczy spotkały się, w domyśle- robimy to samo.
  Każdy z nas modlił się do swojego Boga ( myślę że naprawdę do jednego i tego samego), i każdego z nas jego bóg wysłuchał, bo turbulencje się zaraz skończyły.

  6 1 Cytuj

Odpowiedz